سامانه مدرسه هوشمند پویانمرکز آموزشی نمونه دولتی شهید مهدوی ، مقدم تان را به این سایت گرامی می دارد.

 

 تقویم روز

هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.حضرت محمد (ص)

 مطالب روز

 

 

 اخبار ورزشی

 آمار بازدید ها